Sepetim ( 0 )
Kategoriler

ÜÇEL GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

 

Değerli Müşterilerimiz; … ÜÇEL GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. (“Üçel Helva” veya “Şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, uygulamalarımız ve haklarınız ile ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz.

KVKK’da düzenlenen “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. madde ile “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. madde çerçevesinde; kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ile KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu Aydınlatma Metnini (“Aydınlatma Metni”) bilginize sunmaktayız.

Bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin korunması …ÜÇEL HELVA………için önemli bir konudur. Bu doğrultuda; kişisel verilerinizi yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri çerçevesinde korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini almaktayız. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. .. ÜÇEL GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ’nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda ÜÇEL HELVA  bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirecektir.

 

1) Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri Sorumlusu, …RİZE……………. Ticaret Sicili nezdinde ……1229…….. sicil numarası ile kayıtlı, ………0904024794100011  Mersis numaralı, şirket merkezi  …ENGİNDERE MAHALLESİ TÜRKMENBAŞI CADDE NO: 7-/- MERKEZ RİZE  adresinde bulunan ÜÇEL GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’dir.

 

2) Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak veya açık rızanıza dayalı olarak, KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine ve ilgili mevzuatta aranan yükümlülüklere uygun bir şekilde işlenmektedir.

Kişisel verileriniz;

-Şirket’imiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden Müşterilerimizi faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz ve/veya ortaklarımız tarafından yapılması,

-Müşteri kayıtları oluşturulması ve yönetilmesi,

-Müşteriler ile ilgili olarak yasal sınırlar içerisinde değerlendirme, analiz ve risk yönetim çalışmalarının yapılması,

-Şirket’imiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin Müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek Müşterilerimize önerilmesi,

-Hizmet şartlarımızda ve elektronik hizmetlerimizde meydana gelebilecek değişiklikler hakkında bilgilendirme yapılması,

-Şirket'imiz ve iş ilişkisi içerisinde olduğu kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,

-İş ortaklarımız, yetkili satıcılar, yetkili servisler ve tedarikçilerle yürütülen işlerin planlanması,

-Şirket’imizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

-Müşteri memnuniyet anketleri de dahil olmak üzere, pazar araştırması ve analizinin yürütülmesi,

-Müşteri şikayetlerinin çözülmesi ve veri erişim veya düzeltme taleplerinin işleme alınması,

-Müşteri bazlı gelişmeler hakkında bilgi alınarak verim raporlarının oluşturulması ve güncellenmesi,

-Sosyal medya paylaşım fonksiyonunun kolaylaştırılması,

-Müşteriye özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi,

-Hukuki süreçlerin ve resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası,

-Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,

-Risk yönetiminin yapılması, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,

-İş ve operasyonların sürdürülmesi, Şirket faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi,

-Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi,

-Satışa bağlı faturalandırma da dahil olmak üzere; mali, muhasebesel ve finansal işlemlerin yürütülmesi, risk yönetiminin gerçekleştirilmesi,

-Marka bilinirliğini artırmak amacıyla düzenlenen fuar, sergileme, sponsorluk ve benzeri potansiyel müşteri etkinliklerinde potansiyel müşteriler ile temasa geçilmesi, aktif ziyaret ve etkinlik planlamasının yapılması ve bu suretle potansiyel tüketicilerin belirlenmesi ve tüketicilerin kampanyalardan haberdar edilmesi,

-Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda ve aynı zamanda ilgili başvuruları inceleyecek mercilerden gerekli bilgi ve onayların temini,

-Yasal hakları belirlemek ve bunları savunmak; faaliyetlerimizi veya iş ortaklarımızın faaliyetlerini, haklarımızı, gizliliğimizi, güvenliğimizi veya malımızı ve/veya sizin veya başkalarının bu sayılan varlıklarının korunması ve kullanılabilir çarelerin uygulanması veya zararımızın sınırlandırılması,

-Müşteriler ile yeni ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi

-Risk yönetiminin yapılması, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,

-Pazar araştırmalarının yapılması, ürün ve hizmetlere bağlılığının sağlanması ve/veya artırılmasına yönelik aktivitelerin planlanması ve düzenlenmesi gibi amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde ve KVKK Verbis sisteminde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

 

3) Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; ÜÇEL GIDA; Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri , Hissedarlar ile ve Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve VERBİS KVKK Sisteminde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde paylaşılabilecektir.

 

4) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz, ÜÇEL GIDA tarafından; , ÜÇEL GIDA ‘ya doğrudan sizin tarafınızdan sağlanan tüm bilgi ve belgeler, telefon görüşme ve kayıtlarınız, tesis içerisindeki görsel kayıt yöntemleri ile  iş yerimizi ziyaretiniz sırasında, tanıtım ve sponsorluk etkinliklerinde,ÜÇEL GIDA ‘nın işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşlar, Emniyet Genel Müdürlüğü, Risk Merkezi gibi resmi kurumlardan ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla üçüncü kişilerden, anlaşmalı kurum internet siteleri, web sitemizi ziyaretiniz, mobil uygulamalar ve benzeri diğer kanallar aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda Çerezler ve benzeri teknolojiler vasıtasıyla elde edilmekte ve ÜÇEL GIDA ‘nın faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK’nın 5 ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmeye yönelik hukuki sebeplerle işlenmektedir.

5) KVKK Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca ÜÇEL GIDA’ya başvurarak;

-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

-Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,

-Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda, aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde, bu sonuca itiraz etme,

-Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

KVKK’nın 13. maddesi gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmaya yönelik talebinizi, ucel@ucelhelva.com.tr  e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilir veya kimliğinizi tespit edici belgeler ile ENGİNDERE MAHALLESİ TÜRKMENBAŞI CADDE NO: 7-/- MERKEZ RİZE  adresine ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla iletebilirsiniz. Talebinize ilişkin başvuru formuna www.ucelhelva.com.tr/kvkk  adresimizden ulaşabilirsiniz.
ÜÇEL GIDA, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin ÜÇEL GIDA tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması halinde kişisel verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücretler ÜÇEL GIDA tarafından talep edilebilir. Kişisel verilerinizin açık rıza ile işlendiği hallerde söz konusu açık rızanızı geri almanız durumunda söz konusu açık rızaya dayalı işlemenin gerekli olduğu üyelik/sadakat programından çıkarılacağınızı ve söz konusu işlemeler sayesinde yararlandığınız avantajlardan ilgili tarih itibariyle yararlandırılamayacağınızı önemle belirtmek isteriz.
Kişisel verilere ilişkin mevzuat ve uygulamamız kapsamındaki değişiklikleri internet sitemizin ilgili sayfasından(www.ucelhelva.com.tr/kvkk)  her zaman takip edebilirsiniz.

 

 


Kullanıcı/Kullanıcılar web sitesi üzerinde paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir.

İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK’nın ilgili hükümlerine göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesine göre kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.


ÜÇEL GIDA, işbu Aydınlatma Metninde her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Aydınlatma Metninin www.ucelhelva.com.tr/kvkk web  sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. 

KVKK ile ilgili tüm taleplerinizi ucel@ucelhelva.com.tr email adresimize iletebilirsiniz.


Başvurularınız için ekli dokümanı veya kurumsal web sitemizde yer alan www.ucelhelva.com.tr/kvkk başvuru formunu indirerek kullanabilirsiniz: